TRAFIC - שרת ארגוני לתשלומים וסחר חוץ

ראשי

אודות

מוצרים
ושרותים

דואר

אירועים

מאפייני המערכת
· באמצעות המערכת ניתן לבצע את כל התשלומים / העברות הכספים לחו"ל ישירות מהמשרד, בכל מטבע, מול כל ספק
  בארץ או בעולם באמצעות הבנקים המסחריים עמם עובד הארגון במדינת ישראל (בכפוף למסמכים האלקטרוניים הנתמכים בכל בנק).
· אין צורך בהמחאות או במילוי טפסים, אין צורך לגשת לבנק בכדי לבצע תשלומים / העברות כספים לחו"ל.
· המערכת תומכת בכל מסמכי סחר החוץ בחשבון פתוח, אשראים דקומנטריים ודוקומנטים לגבייה.
· המערכת מאובטחת ע"י חתימות דיגיטליות ומאושרת לשימוש ע"י בנק ישראל, ממס"ח וכל הבנקים המסחריים בישראל.
· המערכת תומכת במורשי החתימה עפ"י הגדרת הארגון.
· המערכת מספקת אפשרות לקבל מידע על כל תנועות חשבון בכל חשבונות הארגון ומכל הבנקים במדינת ישראל.
· המערכת מותקנת אצל מאות חברות בשוק ופועלת מזה כמה שנים מול הבנקים בישראל.
· המערכת שומרת מידע אחורנית ומפיקה דו"חות שונים.
· ניתן לממשק את המערכת אל מערכות המשרד האחורי של הארגון.
· תקשורת מול הבנקים באמצעות בזק זהב AT&T .

תרשים תשתית מערכת TRAFIC בישראל
פעילויות עסקיות הנתמכות במערכת
.Copyright © 2000 CTB-Banking Systems LTD. All rights reserved